Akcja Katolicka

Akcja Katolicka (AK) – to publiczne stowarzyszenie wiernych, erygowane przez biskupa miejsca, których podstawowym terenem działania jest parafia. Celem stowarzyszenia jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej (osobistej i wspólnotowej) oraz organizowanie bezpośredniej współpracy świeckich z duchowieństwem w apostolskiej misji Kościoła. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK) został erygowany przy naszej parafii NSPJ mocą dekretu abpa Józefa Michalika 11 maja 2002 r. i objął pierwszych 9 zwyczajnych członków (2 mężczyzn i 7 kobiet). Od tamtej pory Oddział rozwija się i mamy dziś 11 zwyczajnych, 2 wspomagających i 2 honorowych członków AK. Formacja stała odbywa się poprzez comiesięczne spotkania POAK, poznawanie nauczania Kościoła i Jego pasterzy, czytanie prasy katolickiej, świadectwo o Bogu w swoim otoczeniu (dom, praca, parafia), poprzez udział w okresowych dniach skupienia, pielgrzymce do Strachociny (ok. 16 maja) – do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, który jest głównym patronem AK w Archidiecezji Przemyskiej. Dorocznym świętem jest Uroczystość Chrystusa Króla. Członkowie POAK podejmują w naszej parafii liczne inicjatywy, zbiórki, czuwania i rozważania modlitewne włączając się we wszystkie podejmowane w parafii dzieła i pomagając we wszystkich uroczystościach. Na czele POAK stoi Prezes (ob. Anna Potocka), a asystentem jest wyłącznie proboszcz parafii.

Spotkanie każdego 16-go dnia miesiąca po wieczornej Eucharystii.

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała – Kościoła świętego. Dziękuję Ci Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacniania mnie w nim. Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.

Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne.

Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego. Spraw, abym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Kościoła – módl się za nami Święty Wojciechu, Patronie Polski i Akcji Katolickiej – módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski i Akcji Katolickiej – módl się za nami.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stanisława Kostki Starowiejskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który obdarzyłeś błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, męczennika, zdolnością łączenia szlachectwa z pracowitością, bogactwa z wrażliwością na potrzeby ubogich, pobożności z zaangażowaniem doczesnym oraz oddania rodzinie i Ojczyźnie z odpowiedzialnością za kościół; spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i pod opieką Matki Odkupiciela otrzymali łaskę doskonałego łączenia działalności doczesnej z szukaniem tego, co wieczne, aż razem ze świętymi staniemy się uczestnikami nieustającego szczęścia w niebie.

Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu.

Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką.

Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej:

 • kształtowanie sumień,
 • formację duchowo-moralną i intelektualną,
 • budzenie odpowiedzialności za Kościół,
 • ożywianie ducha apostolskiego,
 • wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią,
 • kształtowanie świadomości kościelnej.

Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny.

Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

 • dla niewierzących – światłem,
 • dla grzesznych – nawróceniem,
 • dla zagubionych – drogą,
 • dla poszukujących – prawdą i życiem,
 • dla dobrych – umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.