Konkurs: „O. Makary – Apostoł pokoju”

Regulamin konkursu na wiersz lub opowiadanie „Makary – Apostoł Pokoju”

§ 1. Przesłanie

         Jest rok 1624. Przemyśl jest w wielkim niebezpieczeństwie. Tatarzy zagrażają miastu i mieszkańcom. Pojawia się nagła potrzeba posłania poselstwa, by pertraktować z najeźdźcą. W Przemyślu budowany jest właśnie kościół i klasztor karmelitów bosych, którego fundatorem jest Marcin Krasicki. Wśród zakonników znajduje się o. Makary Demeski, były zawodowy żołnierz w randze rotmistrza, który brał udział w niejednej wyprawie wojennej. To właśnie on – na prośbę mieszkańców Przemyśla – podjął się misji wykupu jeńców z rąk tatarskich. Znając język tatarski miał też podjąć pertraktacje w celu wniesienia okupu za pozostawienie miasta wolnego. Wiedział, że naraża się na straszliwe niebezpieczeństwo. Gdy przeor o. Andrzej Brzechwa chciał posłać z nim któregoś z zakonników, o. Makary oświadczył: „Dosyć będzie, gdy jeden za lud umrze”. Przed opuszczeniem klasztoru odprawił generalną spowiedź, na szyję założył różaniec, a do ręki wziął krzyż.

Po przybyciu do obozu Tatarów nie przyjął warunków przyjęcia islamu i ucałowania nóg wodzowi tatarskiemu Kantymirowi, ze względu na cechujące go okrucieństwo zwanego Krwawym Mieczem Rozgniewany wódz tatarski miał osobiście ciąć szablą o. Makarego, a następnie rannego kazał zabić.

         Kronikarz, opisując męczeńską śmierć o. Makarego napisał: świątobliwe ciało z miejsca męczeństwa cały Przemyśl ze wszystkim duchowieństwem i uszanowaniem do naszego kościoła odprowadzili, gdzie godnie było pochowane.

         W tym roku mija dokładnie 400 lat od wydarzenia, które uratowało miasto i życie wielu jego mieszkańców. Pragniemy w tym roku godnie uczcić ofiarę, jaką świadomie złożył o. Makary. Zatem już teraz zapraszamy do wspólnego przeżywania pamięci zasłużonego zakonnika i udziału we wszystkich wydarzeniach, które planujemy podjąć. 

o. Krzysztof Górski, karmelita bosy

przeor klasztoru

§ 2. Organizatorzy i Jury

Organizatorem Konkursu „Makary – Apostoł Pokoju” jest Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi, ul. Karmelicka 1; 37-700 Przemyśl oraz Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu, Prace konkursowe oceni powołane przez Organizatora Jury Konkursu, w składzie:

o. Krzysztof Górski – przeor klasztoru

Maria Gibała – poetka, przewodnicząca Rady Artystycznej RSTK Przemyśl, redaktor rubryki poetyckiej „Przystań poetycka” w miesięczniku „Nasz Przemyśl”  

Mateusz Pieniążek – poeta, pisarz, muzyk, członek SPP w Krakowie, autor wielu tomów poezji i książek poetyckich dla dzieci i młodzieży

Mieczysław Szabaga – poeta, prezes RSTK w Przemyślu, animator kultury

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs „Makary – Apostoł Pokoju” ma charakter wojewódzki i otwarty. Tegoroczny konkurs zostaje ogłoszony z dniem 7 czerwca 2024 r.
 2. Mogą brać w nim udział tylko osoby pełnoletnie w momencie przystąpienia do konkursu.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Organizatora wiersza lub opowiadania. Utwór nie może być wcześniej oceniony i nagrodzony w innych konkursach bądź publikowany (książki, czasopisma, antologie wierszy, internet). Nadesłany wiersz lub opowiadanie musi być napisany w języku polskim i powinien być opatrzony pseudonimem (nie znakiem graficznym).
 4. Prace konkursowe powinny być przesłane w postaci pliku pdf opatrzonego godłem słownym.  Przez „godło słowne” rozumiemy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości jego autora i nie daje możliwości identyfikacji osoby kryjącej się za nim. Godło nie może być pseudonimem oficjalnie używanym przez autora. Rękopisy nie będą brane pod uwagę.
 5. Całość danych osobowych pozostaje do dyspozycji Organizatora Konkursu. Jury otrzymuje tylko wiersz lub opowiadanie opatrzone godłem. Do momentu rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów pozostaje anonimowa.
 6. Uczestnik Konkursu może przesłać tylko jeden wiersz lub jedno opowiadanie. Przesłanie więcej niż utworu oznacza dyskwalifikację jego udziału w konkursie.
 7. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 września 2024 r. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail koordynatora i administratora danych Konkursu – Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi przemyslkarmel@gmail.com
 8. Prace nadesłane po 15 września nie wezmą udziału w Konkursie.
 9. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

         a/ prace konkursowe jak opisano w ust. 2-6;

         b/ skan lub zdjęcie odręcznie podpisanego Oświadczenia o zaakceptowaniu Regulaminu Konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy       konkursowej i wizerunku (Załącznik nr 1);

         c/ skan lub zdjęcie podpisanej odręcznie informacji o przetwarzaniu danych osobowych RODO. (Załącznik nr 2);

d/ skan lub zdjęcie podpisanego odręcznie formularza z danymi osobowymi. (Załącznik nr 3);

         Do oceny konkursowej przez Jury zostaną dopuszczone prace, które spełnią wymogi formalne zawarte w ust. 2 – 9.

 1. Prace konkursowe oceniane będą wg kryteriów, m.in. takich jak: warsztat twórczy, wyróżniający się sposób ujęcia tematu. 
 2.  Od decyzji Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 3.  Dane osobowe uczestników Konkursu zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 4.  Koordynatorem projektu z ramienia Organizatora jest o. Krzysztof Górski, przeor klasztoru.

§ 4. Nagrody

 1. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami o łącznej puli 1200 złotych, podział wg uznania Jury. 
 2. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powiadomione o werdykcie Jury e-mailowo lub telefonicznie.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi 18 października 2024r.
 4. Nagrodzone prace zostaną wydane formie almanachu pokonkursowego przez organizatora. 

Organizator nie zwraca nagrodzonym uczestnikom kosztów podróży i nie zapewnia noclegu. Nagrody powinny być odebrane osobiście. Informacje szczegółowe dotyczące gali wręczenia nagród zamieszczone zostaną na stronie Organizatora:

przemysl.karmel.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Ojciec Makary – Apostoł Pokoju” 2024 r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Makary – Apostoł Pokoju”, a utwór przeze mnie nadesłany nie był dotychczas nagradzany w innych konkursach poetyckich czy prozatorskich.
 2. Oświadczam, że zgłoszony do konkursu utwór jest wyłącznie mojego autorstwa. 
 3. Oświadczam, że w dniu podpisania Oświadczenia jestem osobą pełnoletnią.
 4. W przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia mojego utworu, wyrażam zgodę na opublikowanie w wydawnictwie pokonkursowym.

…………………………………………………………….    …………………………..………………………………………                                                         

Miejscowość, data                                                 Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi w Przemyślu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

……………………………………………………………………

                       Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatora konkursu Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi polegające na opublikowaniu w Internecie zdjęć z uroczystości wręczenia nagród oraz innych działań związanych z promocją Konkursu i Organizatorów. Organizatorzy zrobią to zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191).

……………………..……………………………………………

                        Czytelny podpis

 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu „Makary – Apostoł Pokoju” 2024r.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).Dz.U. UE L.2016.119.1.zwanym dalej RODO informujemy, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi w Przemyślu, ul. Karmelicka 1, 37-700 Przemyśl
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email przemyslkarmel@gmail.com , lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHInspektorem ochrony danych jest . Krzysztof Górski. Można się z nim skontaktować poprzez email przemyslkarmel@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Dane osobowe są przetwarzane przez Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi w Przemyślu w celu realizacji zadań m.in.: a. zwiększenia kondycji intelektualnej, psychicznej i fizycznej,b. prowadzenia imprez kulturalno-oświatowych ,c. wyzwalania aktywności społecznej,d. promowania postaw obywatelskich, współdziałania na płaszczyźnie organizacji pozarządowyche. upowszechniania kultury, f. kształtowania postaw społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a. uzasadniony interes Klasztoru pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi w Przemyślu, polegający na realizacji działalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,b. obowiązek prawny ciążący na Klasztorze pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi w Przemyślu, w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele,
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCHPani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania założonych celów. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez organizatora tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek do posiadania dokumentu tych zdarzeń,
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPosiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi w Przemyślu.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 RODO

 1. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
 2. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. Cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A lub art. 9 ust. 2 lit. a, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. Wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy srt. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 5. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 6. Nie ma zastosowania w/w art. W zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wypełniania szczególnych praw przez administratora:
 7. do celów archiwalnych (art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 8. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 9. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

……………………….…………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją

 Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu „Makary – Apostoł Pokoju” – 2024r.

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKA KONKURSU „Makary – Apostoł Pokoju”

Klasztor pw. św. Teresy od Jezusa – Karmelici Bosi w Przemyślu, informuje, że wszelkie dane osobowe pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Jury otrzymuje jedynie prace opisane godłem. Do chwili rozstrzygnięcia konkursu tożsamość autorów jest anonimowa. 

Godło

…………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko

…………………………………………………………………………..

Województwo

…………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy

…………………………………………………………………………..

E-mail kontaktowy

…………………………………………………………………………

Data i podpis